PAR SKOLU
AGNESE PŪTELE

SKOLAS DIREKTORE

Mēs strādājam jūsu bērnu sasniegumiem Patnī. Tie būs viņu sasniegumi pasaulē.

ĢIMENISKA SKOLA

Aktīvs mācību process, kurā skolēns iemanto drosmi jautāt, apstrīdēt, diskutēt, apzinās savu pašvērtību. Organizējot klases, skolas pasākumus un priekšnesumus, ir nepieciešamība sevi motivēt: “Kas tad, ja ne es?”, kas liek pierast dzīvot atbildīgā dzīves pozīcijā, nevis paļauties, ka vienmēr jau būs kāds par mani labāks, kas to izdarīs.

Mūsu spēcīgās puses

Motivēta skolotāju komanda, kura ir gatava sadarbībai ar jūsu bērnu jebkurā brīdī

Ģimeniskas attiecības stundu laikā, kā arī pēcpusdienas nodarbībās

Pedagoģiskās inovācijas, balstoties uz jaunākajiem izglītības prakses piemēriem

Mūsdienīga skolas vide, kurā piedāvājam bērnam mācīties medijpratību

Katra bērna vispusīga attīstība radošā un draudzīgā skolas vidē

Skola, kura ir piemērota tieši jūsu bērna attīstībai un izaugsmei

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Lai pieteiktos mācībām 1.klasē, tiek aizpildīts elektroniskais iesniegums skolas direktorei skolēna reģistrēšanai pretendentu sarakstā. Skolas direktore sazinās ar topošā pirmklasnieka vecākiem/ aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u, var būt no bērnudārza) un uzrāda dzimšanas apliecību.

Vecāki/ aizbildņi sazinās ar skolas direktori un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/ aizbildņi un skolēns. Notiek pārrunas ar direktori un skolotāju/-iem. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi aizpilda elektronisko iesniegumu, skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), liecību/starpliecību no iepriekšējās skolas un uzrāda dzimšanas apliecību.

Lai pieteiktos mācībām 10. klasē, tiek aizpildīts eletroniskais iesniegums iesniedzams skolas direktorei/direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā. Skolas direktore/ direktores vietniece izglītības jomā vidusskolā sazinās ar topošā skolēna vecākiem/ aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/ aizbildņi un skolēns. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi iesniedz skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) no iepriekšējās skolas, pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus, kā arī uzrāda dzimšanas apliecību.

Vecāki/ aizbildņi sazinās ar skolas direktori/ direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/aizbildņi un skolēns. Notiek pārrunas ar skolas direktori/ direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi aizpilda eletronisko iesniegumu, skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), liecību/starpliecību no iepriekšējās skolas un uzrāda dzimšanas apliecību.

CENRĀDIS

Mācību līdzekļu maksa

€150

Individuālā nodarbība

€15

16:00-19:00 + launags

€3.00

Brokastis + pusdienas

€2.70 - Gregora ielā 13A
€3.90 - Kr. Barona ielā 20

No 2019.gada 1.septembra pirmsskolās Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma summa būs 1,99 EUR par brokastīm, pusdienām un launagu.
Skolām valsts dotācija ēdināšanas izdevumu segšanai skolēniem no 1.-4.klasei ir 1,42 EUR

KĀ MŪS ATRAST?
1.-6. klase
7.-12. klase