Mācību darbs

2021./2022.mācību gads

CLIL pieejas īstenošana

1. - 3.klase

  • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī līdz 50% mācību satura Support&Challenge (īsteno 5 pedagogi)

4. - 6.klase

  • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī

7. - 12.klase

  • Angļu valoda tiek integrēta jēdzienu līmenī katrā mācību priekšmetā (izņemot latv.val., literatūru), katrā klašu grupā vismaz 2 reizes semestrī
  • Angļu valoda tiek regulāri integrēta jēdzienu līmenī matemātikā 7., 8., 10., 12. klasē , izmantotjot IXL platformu*  
  • Cambridge English

*IXL platforma ir viena no vispopulārākājām mācīšanās platformām, kas piedāvā individualizēti un diferencēti apgūt mācību priekšmetu
 

IKDIENAS MĀCĪBU PROCESS
  • 9. novembrī ar mērķi stiprināt jauniešos izpratni par finanšu plānošanu un naudas lietām, Patnī viesojas SEB bankas darbinieki Līva Vēliņa-Pētersone un Ēriks Volosovskis. Tēma:  finanšu pratība.
  • Domājot par mācību procesu, lai tas būtu dinamisks un veicinātu skolēnu dziļāku domāšanu un iesaisti, krievu valodas stundā (3.kl.) apgūst lasītprasmi, sacenšas zilbju lasīšanā ar intonāciju (drāmas elementi)  un izmanto IT risinājumus. 
  • Lasītprasmes veicināšana un uzstāšanās prasmju izkopšana - tradīcijas no 1. līdz 6.klasei. 1.-3.kl. skolēni sevi apliecina mīļākās grāmatas stundās, savukārt 4.-6.kl. skolēniem regulāri tiek nodrošināti lasītāju semināri. Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2021./2022. mācību gadam | Valsts izglītības satura centrs (visc.gov.lv)
 
VALSTS PĀRBAUDES DARBU IZVĒRTĒJUMS
2020./2021.mācību gads
ce