Metodiskais darbs


CE nometnes 9. klašu skolēniem

Sagatavojam skolēnus 9.klases eksāmeniem latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. 3 dienu intensīvas mācības katrā mācību priekšmetā mūsu pedagogu vadībā. Aicinām ikvienu interesentu (vietu skaits ierobežots, lai nodrošinātu individuālu pieeju). Vairāk informācijas pieteikuma anketā https://forms.gle/WuEoxLMndbbufRCN9
Ce nometne 2024


 


Metodiskā diena "Patņa" pedagogiem un citu skolu pedagogiem

Metodiskajā dienā Privātajā vidusskolā "Patnis" š.g. 13.martā pl. 10.00 - 13.15 Kr.Barona ielā 20 viesosies LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperts Uldis Dzērve un sadarbībā ar pedagogiem praktiskā nodarbībā nostiprinās zināšanas, kā veidot uzdevumus/jautājumus, kas veicina skolēnu iedziļināšanos.
Aicinām pievienoties metodiskajā dienā ikvienu pedagogu, ja šis jautājums ir aktuāls!
Vietu skaits ir ierobežots.
Pieteikšanās anketa: https://ej.uz/MD_13marts
---

Noslēgusies metodiskā dienā "Patnī". Paldies visiem par dalību! Materiāli izsūtīti uz Jūsu norādīto e-pastu.
dzerve


Metodiskais mērķis 23./24.m.g. 

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina mācīšanos. 
Mērķis: vērtēšana, kas veicina izaugsmi un mācīšanos STEaM skolā.

23./24.m.g. plānojums

Lai sasniegtu skolas metodisko mērķi un īstenotu izvirzīto prioritāti, pedagogi definē sev konkrētus uzdevumus:

 1. Katrai stundai izvirzīt jēgpilnu SR (skolēnu anketēšana, kā tas izdodas).
 2. Veidot diferencētus uzdevumus.
 3. Atgriezeniskā saite – attīstoša.
 4. Mācīšanās iedziļinoties:
  1. sākt ar skaidru sasniedzamo rezultātu,
  2. izmantot formatīvo vērtēšanu un sniegt atgriezenisko saiti, lai atbalstītu skolēnu progresu ceļā uz mērķi,
  3. piedāvāt daudzveidīgus un rūpīgi izvēlētus piemērus, situācijas, demonstrācijas, 
  4. piedāvāt izaicinošus, integrētus uzdevumus, nodrošinot atbilstošu atbalstu un pārraudzību, 
  5. rosināt jautājumu uzdošanu, diskusiju, 
  6.  apzināti strādāt pie skolēnu motivācijas paaugstināšanas.
 5. Jēgpilni uzdevumi:
  1. palīdz skolēnam sasniegt rezultātu (ir skaidrs, ko ar šo uzdevumu var iemācīties un kā ar to var tuvoties mērķim),
  2.  ietver atbalsta struktūru skolēnam (atgriezeniskā saite, vide – fiziskā, emocionālā),
  3. atbilst skolēnu esošajām zināšanām, prasmēm, pieredzei (diferenciācijas iespējas, mācīšanās tuvākajā apguves zonā, iespēja praktizēties, tiek izmantotas iepriekšējās zināšanas),
  4. nepieciešams domāt (augstākie izziņas darbības līmeņi – interpretācija, analīze, sintēze, novērtēšana),
  5. uzdevumi ir daudzveidīgi un ietver autentiskas situācijas (skolēnam aktuālas).
 6. Vērtēšana skolēnu atbalstam – formatīvās vērtēšanas iespējas un priekšrocības, SLA preikšrocības.
 7. Pedagogs īsteno mācīšanās stratēģijas, iepazīstina skolēnus:
  1. klases audzinātājs un reizē priekšmetu skolotājs dod ievirzi par mācīšanās stratēģijām 1.-3.kl.,
  2. visi pedagogi 4.-12.kl. pārzina mācīšanās stratēģijas un katrs mācību priekšmeta skolotājs par to runā savās stundās; skolēni analizē savu darbu, domājot par izmantotajām mācīšanās stratēģijām.
 8. Izveidots un turpina pilnveidot AS metožu/ mācību metožu/ interesantu stundas sākuma metožu failu – ikviens skolotājs var smelties idejas, papildināt ar citiem veiksmes stāstiem, izmantojamiem jebkurā stundā.
 9. Izveidota mācību materiālu bāze- skolas Onedrive failā (mācību priekšmetu princips).
 10. Savstarpēja stundu vērošana-semestrī 2 mācību stundas rāda, 2 vēro; klases audzinātājs vēro 2 stundas papildu  pie savas klase. Lielas slodzes gadījumā skolotājs rod iespēju vērot kolēģa stundas, kad klasē ieplānots rakstisks PD, aicinot dir.vetnieku aizvietot stundu.
 11. Sadarboties un pilnveidot sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, lai apgūtās prasmes skolēni pielietotu citos mācību priekšmetos – starpdisciplināras stundas, STEaM projekti (virstēma „Mākslīgais intelekts.

1.-6.kl. MK darba plāns
mk1
7.-12.kl. MK darba plāns
mk1Metodiskais mērķis 22./23.m.g.  

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina mācīšanos. 
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā. 
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, kā arī katrs saņem attīstošu atgriezenisko saiti par savu darbu. 

22./23.m.g. plānojums

22 23 plānojums

 

 

 

 
Metodiskais mērķis 21./22.m.g.  

“Fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem tos var samazināt.” (Watkins, 2010) 

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina mācīšanos. 
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā. 
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, kā arī katrs saņem attīstošu atgriezenisko saiti par savu darbu. 

Aktuālais 21./22.māc.g.

 • 2021. gada 16. augustā – kursi Patņa pedagogiem par Patņa vērtībām un skolotāja lomu/lekt.K. Zaksa
 • Metodiskās padomes sēde 2021.g. 18. augustā
 • Metodiskā sanāksme augustā Patņa pedagogiem MK
 • Pedagogu pašmācība E-vidē Skola2030 materiāli – mācās visi


Metodiskās apvienības – grupas/komandas (MK)

 • 1.-3.kl
 • 4.-6.kl.
 • 7.-9.kl. un 10.-12.kl. /pamata darbā un vienmēr uz vietas 7-8 pedagogi; pārējie piedalās pēc iespējas un vienmēr iepazīstas ar MK norādēm, izpilda MK nolemto/

Ko gribam sasniegt mācību gada beigās:

 • Skolēni saprot, ka nozīmīgs ir mācību process, nevis summatīvais vērtējums
 • Vērtēšana – tāda, kas veicina mācīšanos
 • Formatīvās vērtēšanas loma
 • Skolēni saprot, ka mācību process un arī vērtēšana balstās uz SR, skolēnu motivācija aug, skolēni sāk iedziļināties mācību procesā pēc būtības
 • Savstarpējā stundu vērošana veicina lielāku sadarbību, ideju pārņemšanu savā praksē, veiksmīgākas AS ieviešanu savās stundās
 • Metodiskās bāzes pilnveide. Dalīšanās materiālos
 • Caurviju integrēšana mācību darbā

1.sem.aktualitātes:

 • Formatīvās vērtēšanas nozīmība - MK vadītāju darbs ar skolotāju grupām, stundu vērošana un atklātās stundas savās MK komandās
 • Ideju ģenerēšana par 2.sem. pavasara konferenci - Patņa pedagogu metodiskā diena par vērtēšanu un citiem mācību jautājumiem (Patņa pedagogu saimei)

2.sem.aktualitātes:

 • Papildinām skolas metodisko resursu krātuvi. Šobrīd aktuālās tēmas: atbalsta pasākumu iespējas, AS, FV, atgādnes, didaktiskie modeļi, vērtēšana, stundu vērošana, STEM, SLA, produktīva stunda un pašvadīta mācīšanās
 • 28.02. - 11.03. noris aktīva kolēģu savstarpējo stundu vērošana
 • Patņa pedagogu metodiskā diena - konference "Izglītība, idejas, iespējas - labās prakses piemēri" 15.martā. Par aktuālo vērtēšanā un jaunā standarta īstenošanā

Konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsauksmes par 15.03.2022. pieredzes apmaiņu - iedvesmas vārdi no Patņa skolotājiem:

 • Kolēģos ir fantastiska pieredze, kuru vērtīgi apgūt. Jūs esat vislabākajā savā versijā, kādi varat būt!
 • Vērtīga diena, kas apstiprināja, ka daudz ko daru pareizi, un lika apjaust, kur ir manas kā profesionāļa attīstāmās lietas. Paldies! Saņēmu vairāk, kā gaidīju.
 • Iedvesmojos!
 • Mēs esam augoši, talantīgi, radoši un gudri. Mums rūp tas, ko darām!
 • Patņa kolēģi ir gudri un profesionāli. Saprotami un ar humoru prot runāt par sarežģītām tēmām. Paldies visiem!
 • Mums ir, ko teikt, par ko domāt, ir vēlme tikt uzklausītam. Lieliski pavadīta diena! Un, jā, prieks kopā visiem būt!
 • Fantastic time with PATNIS family :)
 • Ļoti patīkama un mierīga atmosfēra. Prieks bija redzēt sen neredzētus kolēģus klātienē! Nākošreiz vēlētos dzirdēt arī tos kolēģus, kuri šoreiz neuzstājās.
 • Patika, ka prezentētie secinājumi bija balstīti gan praksē, gan teorijā/pētījumos. Lika aizdomāties par to, kādā veidā sniedzu skolēniem atgriezenisko saiti par formatīvo vērtējumu. Kā arī ieguvu teorētisku pamatojumu dažādām lietām, kuras daru intuitīvi, sniedzot AS. Patika dzirdēt arī citu kolēģu pieredzes stāstus.
 • Milzīga vērtība darba dzīvē ir kolēģi, no kuriem var mācīties. Paldies jums! 
 • Paldies par idejām! Jātiekas biežāk, neformālās un formālās sapulcēs - kopā varam visu.
 • Kolēģi, paldies, par sadarbību, iedvesmu un dalīšanos pieredzē! Katru prezentāciju varētu likt kā ķirsīti uz kūkas!
 • Kolēģi ir mūsu resurss. Patiess prieks bija klausīties, iedvesmoties, iegūt  ko jaunu, piemēram, 2 krāsu pildspalvu lietojumu.

Labās prakses piemēri