Metodiskais darbs

Metodiskais mērķis 21./22.m.g.  

“Fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem tos var samazināt.” (Watkins, 2010) 

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina macīšanos. 
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā. 
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, ka arī katrs saņem attīstošu agriezenisko saiti par savu darbu. 

Aktuālais 21./22.māc.g.

 • 2021. gada 16. augustā – kursi Patņa pedagogiem par Patņa vērtībām un skolotāja lomu/lekt.K. Zaksa
 • Metodiskās padomes sēde 2021.g. 18. augustā
 • Metodiskā sanaksme augustā Patņa pedagiem MK
 • Pedagogu pašmācība E-vidē Skola2030 materiāli – mācās visi


Metodiskās apvienības – grupas/komandas (MK)

 • 1.-3.kl
 • 4.-6.kl.
 • 7.-9.kl. un 10.-12.kl. /pamata darbā un vienmēr uz vietas 7-8 pedagogi; pārējie piedalās pēc iespējas un vienmēr iepazīstas ar MK norādēm, izpilda MK nolemto/

Ko gribam sasniegt mācību gada beigās:

 • Skolēni saprot, ka nozīmīgs ir mācību process, nevis summatīvais vērtējums
 • Vērtēšana – tāda, kas veicina mācīšanos
 • Formatīvās vērtēšanas loma
 • Skolēni saprot, ka mācību process un arī vērtēšana balstās uz SR, skolēnu motivācija aug, skolēni sāk iedziļināties mācību procesā pēc būtības
 • Savstarpējā stundu vērošana veicina lielāku sadarbību, ideju pārņemšanu savā praksē, veiksmīgākas AS ieviešanu savās stundās
 • Metodiskās bāzes pilnveide. Dalīšanās materiālos
 • Caurviju integrēšana mācību darbā

1.sem.aktualitātes:

 • Formatīvas vērtēšanas nozīmība - MK vadītāju darbs ar skolotāju grupām, stundu vērošana un atklātās stundas savās MK komandās
 • Ideeju ģenerēšana par 2.sem. pavasara konferencei - Patņa pedagogu konference par formatīvo vērtēšanu (tikai Patņa pedagogu saimei)