VĪZIJA UN MĒRĶIS
VĪZIJA
ZANE OZOLA

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, DR.PAED.

Nebeidzu sev uzdot jautājumu, kas ir laba skola? Ticu, ka Patnis ir laba skola

MĒRĶIS

Patnis ir skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un efektīvus atbalsta paņēmienus, mūsu skolotāju pieredzi un jaunākās atziņas pedagoģijas zinātnē. Mēs saredzam sevi kā skolu, kas meklē un savā ikdienā iestrādā jaunus ceļus izglītībā, kā skolu, kurā ir augsta sadarbības kultūra un kurā skolēni ir mudināti būt radoši, atvērti un talantīgi, skolu, kurā skolotāji strādā ar prieku, saredz un spēj iedvesmot savu skolēnu talantus, un kopā ar skolēniem mācās daudzveidīgas domāšanas, sadarbības un spriedumu veidošanas tehnikas.

21.gs. NOZĪMĪGĀKĀS PRASMES

  izaugsme domāšanas prasme     sociāli emocionālā prasme     pašvadības prasme  
PATŅA SKOLĒNI

 • Domājoši skolēni, kuri izrāda iniciatīvu savas domāšanas spējas izmantot kritiski un radoši, lai identificētu un atrastu pieeju sarežģītām problēmām un pieņemtu pamatotus, ētiskus lēmumus.
 • Skolēni - pētnieki, kuri paši atrod un ierosina pētāmos objektus un prot rast risinājumus, kā to paveikt.
 • Nosvērti - skolēni spēj līdzsvarot prātu un emocijas; piemīt emocionālā inteliģence.
 • Iejūtīgi skolēni, kuri ar cieņu izturas pret sevi un citiem, pauž empātiju, novērtē gan savu, gan citu darbu un noskaņojumu.
 • Sabiedriski skolēni, kuri izrāda pašiniciatīvu, aktīvi iesaistās gan skolas, gan sabiedriskajā dzīvē.
 • Pašmotivēti skolēni, kuri mācās atbildīgi un papildu mācību tēmai, uzņemas atbildību par savu darbu, realizē iecerēto.
 • Droši skolēni, kuri nebaidās izmēģināt ko jaunu, paust viedokli, nebaidās kļūdīties un pieņemt izaicinājumu.
 • Apņēmīgi skolēni, kuri virzās uz savu noteikto mērķi, iekšējās motivācijas un vērtību vadīti.
 • Reflektējoši skolēni, kuriem piemīt adekvāta paškritika un kuri apzinās un izprot sevi, savus ieguvumus, prot tos formulēt un argumentēt, kā arī izvirza nākamos rīcības mērķus.
 • Konsekventi skolēni, kuri attiecīgā laika posmā definē savas vērtības un tiecas tās ievērot.
 • Emocionāli inteliģenti, skolēni, kuri ir nosvērti, iejūtīgi un atvērti, vispusīgi sabiedrības locekļi ar spēcīgu un pozitīvu personību.

Sākumskolā (1. - 3. klasē) mūsu prioritāte ir bērna radošā potenciāla un mācīšanās iemaņu veicināšana. Tas ir laiks, kad skolēns iemācās sistemātiski mācīties skolotāja vadībā un uzraudzībā, apzinās savu vērtību (saprot, ka ir spējīgs uz viedokli) un pierod uztvert mācīšanos par pašsaprotamu savas ikdienas sastāvdaļu. Nelielais skolēnu skaits klasē un saliedēta un profesionāla skolotāju komanda rada priekšrocības gan bērnus iepazīt, gan vajadzīgajā brīdī sniegt atbalstu. Mācību projekti, daudzveidīgas ekskursijas un savu ideju realizācijas iespējas ir radošu mācību pamatā. Nozīmīgs šajā vecumposmā ir gan serviss (veselīga ēdināšana, pietiekami plaša teritorija pastaigām, rotaļām un sportam, transports ekskursijām un daudzveidīgu pēcpusdienas nodarbību klāsts), gan arī ģimeniska atmosfēra - lielāki bērni, mazāki bērni, tuvas un sirsnīgas attiecības ar skolotājiem (kopīgi visas skolas pasākumi, arī ar vecākiem – koncerti, talkas, ekskursijas).

Pirmajā pamatskolas posmā (4. - 6. klase) mūsu prioritāte ir patstāvīgas mācīšanās iemaņu apguve. Gan stundās, gan ārpus tām ir atmosfēra, kurā skolotāji un skolēni redz viens otrā cilvēku ar viņa tikumiem un vājībām, tāpat arī spējām un iespējām, raksturu un temperamentu. Tas ir laiks, kad atklājas jaunas intereses, talanti un rakstura iezīmes, skolēns iemācās respektēt citus, uzņemties atbildību un pienākumus.

Otrajā pamatskolas posmā (7. - 9. klase) mūsu prioritāte ir aktīvs mācību process, kurā skolēns iemanto drosmi jautāt, apstrīdēt, diskutēt un apzinās savu pašvērtību, rēķinoties ar citiem, un apzinās mācīšanās nozīmi saistībā ar savu nākotni. Nostiprinoties patstāvīgas mācīšanās iemaņām, skolēns pats sev spēj izvirzīt mācību uzdevumus, racionāli plānot savu laiku un, arvien vairāk uzņemoties sabiedriskus pienākumus, pierod dzīvot atbildīgā dzīves pozīcijā.

Vidusskolas (10. - 12. klase) mācību procesu raksturo dažādas pedagoģiskās inovācijas. Daļa priekšmetu tiek apgūta projektu veidā, tādējādi veicinot 21.gadsimta prasmju apguvi (savstarpēja sadarbība, komunikācija, darbs komandā, svešvalodu izmantojums, modernās tehnoloģijas u.c.). Mēs nodrošinām starppriekšmetu integritāti, mācību tēmas apskatot no dažādiem rakursiem. Darba gaitā intensīvi lietojam dažādas radošumu veicinošas metodes, kas kopumā nodrošina daudz efektīvāku mācību satura apguvi. Pētniecībai un laboratorijas darbu veikšanai piesaistām mācībspēkus arī no universitātēm. Viss mācību process tiek organizēts tā, lai nodrošinātu individuālo pieeju skolēnam. Mūsu 20 gadus ilgajā pedagoģiskajā pieredzē skolas mācībspēki ir pārliecinājušies par individuālās pieredzes būtisko lomu skolēna personības attīstības veicināšanā. Tādēļ arī inovatīvajā vidusskolā viss process tiek orientēts uz skolēna potenciāla attīstīšanu un nākotnē perspektīvas, progresīvas personības radīšanu.

Mūsu vērtība ir izglītības procesa veselums (no 1. līdz 12.klasei), jo viss mūsu veikums pastāvīgi ir mūsu uzmanības un atbildības lokā. Pēctecīgi mēs redzam sava darba rezultātus un to izvērtējums dod iespēju gan meklēt labākos risinājumus, gan arī saskatīt un labot savas kļūdas, tādējādi mērķtiecīgi uzlabojot savu sniegumu. Mūsu absolventi ir gatavi patstāvīgām studijām, apzinātai profesionālās karjeras veidošanai un ir motivēti mūžizglītībai.

Skolas ikdienas darba pamatā ir skolēna individualitātei atbilstoši sabalansēts atbalsts un kontrole, turklāt veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos. Lai to sasniegtu, katrā vecumposmā secīgi tiek pārkārtotas prioritātes un pedagoģiskie uzsvari.

MĒRĶI

Skolas mērķis ir laimīgs bērns, kuram piemīt dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. ​

Uzdevumi:

 • Lai uzlabotu izglītības kvalitāti un veicinātu Privātās vidusskolas „Patnis” izglītības darba attīstību, un konkretizētu izpratni par individuālu darbu ar skolēniem un diferencētu pieeju darbā ar skolēniem, nepieciešama vienota izpratne par to, kādi ir optimāli metodiski paņēmieni darbā ar dažādiem skolēniem, kā izmērīt viņu progresu, kā sadarboties ar skolēna ģimeni, ko uzskatīt par kvalitatīvu izglītību, kas par to liecina un kā to noteikt.​

 • Skolēnu mācību sasniegumu novērtēšana balstās uz sistemātisku, ilgstošu un nepārtrauktu metodiski pamatotu informācijas apkopošanu, kas ir individuālas pieejas un diferencēta darba ar skolēniem vadlīniju izveidošanas pamatā.​

 • Skolas galvenais uzdevums ir sniegt skolēniem kvalitatīvu izglītību, pastāvīgi un mērķtiecīgi uzlabojot savu darbu.

CEĻĀ UZ SKOLA 2030

Skola 2030 mērķis

ir ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Skola 2030 vīzijā

 • jaunietis kļūst par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, kurš izsvērti līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, sadarbojas, ir Latvijas patriots;​

 • ir padziļinājis zināšanu sabiedrībā pieprasītās zināšanas, prasmes un attieksmes atbilstoši saviem mērķiem;​

 • inovatīvi un produktīvi strādā tautsaimniecības izaugsmei, labklājīgas, ilgtspējīgas valsts un pasaules veidošanai.

Patņa mērķis sakrīt ar Skola 2030 izvirzītajiem mērķiem, bet savu mērķi mēs papildinām ar vārdiem "LAIMĪGS BĒRNS".