STEaM īstenojums 1.ceturksnī

steams

23./24.m.g. 1.ceturksnī paveiktie STEAM projekti:

1.klase. Matemātika, dabaszinības, dizains, latviešu val., datorika, māksla, angļu sarunvaloda
Augu un dzīvnieku galvenās pazīmes
Projekta mērķis: pēta dzīvniekus/augus un to daļas. Pēta dažādus organismus, paši izvēlas pēc noteiktiem kritērijiem, ko pēta; izmanto chatgpt.com , lai uzdotu sev interesējošos jautājumus.


2.klase. Latviešu valoda, māksla, mūzika, dabaszinības, matemātika, angļu valoda
Laikapstākļi un mans ikdienas ritms
Projekta mērķis: noskaidro, kā MI palīdz prognozēt laikapstākļus. Noskaidro, kas ir meteorologa profesija. Apmeklē zinātnisko labaratoriju "Zinātnes zona", lai piedalītos eksperimentos, kā zinātne palīdz radīt specefektus filmām un teātriem - kā radīt sniegu, skaļus blīkšķus, miglu? Apmeklē zinātnes centru "Annas pagrabi", lai izzinātu, kā darbojas pasaule, apmeklē planetāriju un piedalās eksperimentos.

3.klase.Latviešu valoda, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības, datorika
Pētījums ar pierādījumiem "Mākslīgais intelekts - spēle vai palīgs mācībās?"
Projekta mērķis: iepazīt mākslīgā intelekta būtību, skaidrot piemērus. Praktiski izmantot mākslīgo intelektu ēdienu recepšu radīšanā, tekstu veidošanā. Pārbaudīt ar MI iegūtos faktus un informāciju, veikt nepieciešamos labojumus.

3.klase.Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, angļu sarunvaloda
Valodu daudzveidība
Projekta mērķis: izmantojot internetā pieejamo informāciju un MI pēta, kādas ir populārākās un interesantākās valodas, atzīmējot arī 26.septembrī Eiropas Valodu dienu. Iepazīstina klasesbiedrus ar atrasto valodas dažādību, turpina veidot pats savu valsti ar savu īpašo valodu.

4.klase. Dizains un tehnoloģijas, latviešu val., matemātika, datorika, angļu val. un angļu sarunvaloda
3. stāva atpūtas zonas iekārtojums

5.klase.
Latviešu val., matemātika, dizains, datorika, māksla, angļu valoda
Avīzes par "Patni" izstrāde (noslēgums novembrī)

6.klase. Literatūra, latviešu valoda, datorika, vizuālā māksla, dabaszinības
Teikas par dabas parādībām vizualizēšana kino

7.klase. Datorika, angļu sarunvaloda
Aparatūra un programmatūra: datora sastāvdaļas, programmatūru veidi un nozīme
8.klase. Matemātika un fizika
Statistisko parametru pielietojums fizikas laboratorijas darba “Tiešā un netiešā mērīšana”
Projekta mērķis: pielietot matemātikas tēmā: “Kā matemātiski raksturo un analizē datus?” iegūtās zināšanas fizikas laboratorijas darbā iegūto datu analīzē. Izmantojot dotos parametru lielumus, izdarīt secinājumus par iegūtajiem laboratorijas darbā iegūtajiem datiem.

9.klase. Fizika, latviešu valoda
Kur un kā rodas elektrība?
Projekta mērķis: skolēni veido scenāriju mācību video par elektrību. Datorika - veido video un HTML lapu. MI lietojums - vajadzīgo informāciju atrod un tulko, izmantojot Chat GPT iespējas; kritiski izvērtējot vajadzīgos uzlabojumus.

10.klase. Matemātika, dizains un tehnoloģijas, literatūra.
Vektori
Matemātikā - darbības ar vektoriem ģeometriskā formā. Dizainā un tehnoloģijās - vektorgrafika. Abos mācību priekšmetos - problēmsituācijas, kuras var atrisināt ar vektoriem. Literatūrā - pārspriedums par vektoriem. Mākslīgais intelekts - kā aviācijā, tai skaitā, izmantojot vektorus, darbojas autopilots?

10.klase. Dizains un tehnoloģijas, ģeogrāfija
Mana drauga rajons
Projekta mērķis: Grafikas dizaina projekta ietvaros skolēni pēta savu klasesbiedra dzīvesvietas / pilsētu rajonus, šo vietu identitātes un stāstus ar mērķi radīt dizainu plakātu sērijai - komunikācijas kampaņu par šo dzīvesvietu / rajonu. Ģeogrāfijas stundās paralēli apgūst tēmu par pilsētvidi un to struktūrām.

11.klase. Visi mācību priekšmeti
Produkts, kas palīdz mācībās
Projekta mērķis: produktu dizaina projekts, kurā skolēni veic izpēti mācību procesā, detektē problēmas un meklē iespējas jauniem produktiem, kas palīdzēt uzlabot mācību procesu sev pašiem. Projekta ietvaros skolēni konsultējas ar citiem vidusskolas skolēniem, ievāc nepieciešamo informāciju, konsultējas ar citu priekšmetu skolotājiem Patnī (piem. 7.-9. klases fizikas skolotāju, izstrādājot produktu fizikas apguvei), rada paši sev dizaina izdevumu šajā tēmā, kurai izstrādā ideju. Projekta ideju procesā skolēni arī pēta, kā mākslīgais intelekts varētu būt izmantojams, kāds ir tā potenciāls jaunu mācību līdzekļu - produktu radīšanā vai esošo izlabošanā.

11.klase. Latviešu valoda, datorika, kultūra un māksla
Reklāma
Projekta mērķis: izveidot savu produkta reklāmu un MI veidotu reklāmu, izdarīt secinājumus,
analizēt reklāmu pēc valodas līdzekļiem.

12.klase. Dizains un tehnoloģijas, sports
Sporta telpa 111
Projekta mērķis: vides dizaina projekta mērķis - 12. klases skolēniem piedāvāt risinājumu Patņa sporta telpām LU fakultātē, veiksmīgākām un pilnvērtīgākām sporta mācību stundām. Projekta ietvaros skolēni strādā vienā komandā, izspēlējot dizaineru kolektīvu un risinot dažāda veida un līmeņa problēmas esošajā sporta telpā.

12.klase. Matemātika, eksaktās zinātnes un literatūra
Formula, pēc kuras mirklis kļūst bezgalīgs
ziedonis1


#steam #steameducation #steamskola