20./21.MĀCĪBU GADS
Metodiskais mērķis
“Fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem tos var samazināt.” (Watkins, 2010)
Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina macīšanos.
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā.
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, ka arī saņem attīstošu agrieenisko saiti par savu darbu.
AKTUALITĀTES
 • MK vadītāji
  • 1.-3.kl. - Eva Osovska-Ozoliņa
  • 4.-6.kl. - Anda Štoka-Šņepste (no 22.marta Evija Puriņa)
  • 7.-9. kl. - Santa Iesmiņa
  • 10.-12. kl. - Emīls Miglinieks
 • 2020./2021. māc.g. skolotāju apmācība. Metodiskās padomes sēde 2020. gada 13. augustā; 2020. gada 18. augustā – kursi Patņa pedagogiem par Patņa vērtībām un skolotāja lomu/lekt.K. Zaksa; 2020. gada 25. augustā – kursi Patņa pedagogiem par uzdevumiem, kuri liek iedziļināties/ lekt. U. Dzērve
 • Metodiskā diena Patņa skolotājiem MK komandās. Skolotāju sadarbības plānošana visam mācību gadam - izvirzītā mērķa sasniegšanas plāns 20./21. m.g. Katrai metodiskajai komandai ir savs vecumposms, kas sniedz konkrētas norādes, kā sasniegt skolas kopējo mērķi. Katrā MK ir vadītājs.
 • Pedagogu pašmācība E-vidē Skola2030 materiāli – mācās visi
 • Patņa pedagogu organizēts praktiskais seminārs – plānā/iespējams – vebināra forma
Ko gribam sasniegt mācību gada beigās:
 • Skolēni saprot, ka nozīmīgs ir mācību process, nevis summatīvais vērtējums.
 • Vērtēšana – tāda, kas veicina mācīšanos.
 • Formatīvās vērtēšanas loma.
 • Skolēni saprot, ka mācību process un arī vērtēšana balstās uz SR, skolēnu motivācija aug, skolēni sāk iedziļināties mācību procesā pēc būtības.
 • Savstarpējā stundu vērošana veicina lielāku sadarbību, ideju pārņemšanu savā praksē, veiksmīgākas AS ieviešanu savās stundās.
 • Metodiskās bāzes pilnveide. Dalīšanās materiālos.
 • Caurviju integrēšana mācību darbā.
Visas komandas vieno skolas metodiskā tēma, mērķis, skolas prioritāte, savukārt atšķirīgais ir katras komandas vecumposms, kas to vieno (un attiecīgi mācību metodes, stundas didaktiskais modelis, atgriezeniskās saites paņēmieni utt., kā sasniegt skolas metodisko mērķi).
Darba plāns
Skolas kā organizācijas darbība Skolotāju darbība Skolēnu darbība
Visa kolektīva iesaiste darba plānošanā, īstenošanā, refleksijā Individuāla un komandas darba plānošana saistībā ar mērķi Strādā individuāli, arī sadarbojoties
Metodisko sanāksmju plānošana Mācīšanās stratēģiju apzināšana Mācībās izmanoto dažādas mācīšanās stratēģijas
Teorētisko un praktisko semināru organizēšana SR un AS plānošana katrai stundai Mērķtiecīgi un jēgpilni izvirza SR katrā stundā
Pieredzes apmaiņa JU izvēle katrā stundā Iesaitās uzdevumu izpildē
MK tematiskās tikšanās – jaunā standarta apzināšana, aktualitāšu apzināšana; viedokļi, diskusija Tālākās darbības mērķtiecīga plānošana, kritisks izvērtējums Tiecas jēgpilni izvērtēt savu darbu
Darba organizācija: blokstundas, metodiskais darbs MK komandās (1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl.,10.-12.kl.) Īsteno skolas gada darba plānu Īsteno skolas gada darba plānu
Regulāras skolotāju tikšanās
Skolotāju sadarbības grupas /Gregora ielas un Barona ielas kolektīvam/ - pārrunāt un pilnveidot ar mācību darba pilnveidi saistītus mērķus.
Jautājumi pārdomām Atbildes
1. Pēc kādiem principiem veidosim skolotāju sadarbības grupas? Vecumposma princips, kuram piesaistīti pedagogi: 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.
Katrai MK ir vadītājs.
2. Cik bieži un kad tās tiksies? 1. 1x mēnesī vai biežāk (pēc nepieciešamības) MK ar vadītāju (ciklogramma, tiklīdz būs stabils stundu saraksts);
2. 1x mēnesī vai biežāk (pēc nepieciešamības) MK vadītājs ar 1.-6.kl. posma un 7.-12.kl. posma direktores vietniecēm:
 • 1.-3.kl., 4.-6.kl., Gregora ielā – katra MK savā laikā (ciklogramma, tiklīdz būs stabils stundu saraksts);
 • 7.-9.kl., 10.-12.kl. Barona ielā– katra MK savā laikā (ciklogramma, tiklīdz būs stabils stundu saraksts).
3. Ko tieši plānojam grupā darīt? MK uzdevums
Darba grupas tiekas, lai:
1. 1., 4., 7., 10. kl. jaunā standarta apzināšana – kopīgs darbs tā izpratnei un īstenošanai;
2. analizēt 19./20. m.g. projektu tēmas (jpg.pielikumā jaunajiem MK vadītājiem) un pilnveidot tās, ja saskatāt nepieciešamību – iesniegt līdz ar MK darba plānu/;noslēgumā – dir.vietn. tikšanās ar MK vadītājiem vienotas projekta tēmas koncepcijas pieņemšanai un aktualizešanai;
3. koordinētu dažādu mācīšanās paņēmienu īstenošanu;
4. izvērtētu dazādus formatīvās vērtēšanas paņēmienus;
5. veidotu SLA, izvērtētu to lietojumu stundās;
6. SR un AS izvērtējums;
7. aktualizētu uzdevumus, kas veicina iedziļināšanos;
8. formatīvās vērtēšanas dažādo paņēmienu aktualizēšana, izvērtēšana;
9. ekspertu stāstījums par noteiktu tēmu (eksperts no pašu skolotāju vidus, piesaka savu tēmu pirms tikšanās reizes vai noteiktā periodā);
10. izvērtēt stundu vērošanas rezultātus;
11. paredzēt, kā no skolēniem iegūt AS par gada planā paredzētajiem jautājumiem (piem., aptaujas, anketas, saruna utml.);
12. aktuālā mācību gada plāna īstenojums.
4. Kā mācības par konkrētajiem tematiem palīdzēs skolotājiem praktiski uzlabot savu darbu, skolēnu mācīšanos un sasniegt skolas izvirzīto mērķi? Dalīšanās pieredzē, aktuālo jautājumu iztirzāšana, iespējamo risku apzināšana, saruna.