KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI
Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Uzņemšana 2021./2022.m.g.

 • 1. Skolas mājas lapā  jāaizpilda Elektroniska pieteikšanās
 • 2. Pēc pieteikšanās ar Jums sazināsies skolas administrācijas pārstāvis
 • 3. Pieteikšanās līdz 20.augustam
 • 4. Covid - 19 situācijas dēļ konsultācijas klātienē nenotiks

1. Konsultācijas

 • konsultācijas tiek rīkotas maijā, 2 nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem (par citu laiku iepriekš pieteikties pa tālr. 26130729 vai 67622161)

 • konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām

 • iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas

 • iestājpārbaudījumi notiek maija pēdējā nedēļā vai jūnija pirmajās nedēļās, informācija tiek publicēta skolas mājas lapā

2. Dokumenti

 • jāaizpilda iesniegums, elektroniskā pieteikšanās, skolas mājas lapā šeit

 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments

 • iegūtās izglītības mākslā (ja stājas uz 2. vai augstāku klasi) sekmju izraksta dokuments (piem., liecība) un pēdējā pusgada mācību darbi

 • dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu: kulturaspatnis@patnis.lv

3. Iestājeksāmeni

 • Iestājeksāmenā pārbauda māksliniecisko uztveri – formas un proporciju izjūtu, krāsu izjūtu un iztēles spējas - zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā

Reflektantiem stājoties uz 2. vai augstāku klasi, jāuzrāda pēdējā pusgada mācību darbi

Skolas maksa

 • Mācību maksa mēnesī 70,- EUR

 • Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 30,-EUR

Interešu izglītība

 • Mācību maksa mēnesī 30,- EUR

 • Vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 20,-EUR

Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi